ภายใต้การผลิต

คุณภาพการผลิต INNOVALAB-1

การรับวัตถุดิบ (Material Receiving) :  มีการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบอย่างเข้มงวดโดยใช้ใบรับรองการตรวจวิเคราะห์ (Certificate of Analysis : COA) ในทุกล๊อต

การจัดการคลังสินค้า (Stock Management) : ใช้ระบบในการบริหารจัดการคลังสินค้าแบบเข้าก่อน-ออกก่อน (First In-First Out : FIFO)

การผสม (Mixing) : มีการควบคุมส่วนผสมและเงื่อนไขในการผลิตอย่างเข้มงวดภายใต้กระบวนการผลิตที่สะอาดและได้มาตรฐาน

การบรรจุ (Filling) : มีขั้นตอนการบรรจุสินค้าที่สะอาดและถูกสุขลักษณะมีการควบคุมการบรรจุที่เป็นระบบปิด (Close System)

การบรรจุหีบห่อ (Packaging) : มีขั้นตอนการบรรจุหีบห่อที่ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของลูกค้า

การห่อฟิล์ม (Shrinking) : มีขั้นตอนการห่อฟิล์มที่สะอาด สวยงามเพื่อให้สินค้าเป็รที่พึงพอใจสำหรับลูกค้า

การบรรจุลงกล่อง (Packing) : มาตรฐานในการบรรจุสินค้าลงกล่องเพื่อให้สินค้าไม่ได้รับความเสียหายจากการขนส่งภายใต้การบรรจุที่เหมาะสม

การจัดส่ง (Delivery) : มีกระบวนการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็ว สามารถส่งสินค้าถึงมือลูกค้าได้ตรงตามเวลาเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด

การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) : มีการควบคุมคุณภาพในทุกกระบวนการผลิตอย่างเข้มงวดเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพถูกต้องตามมาตรฐานที่ลูกค้ากำหนด

คุณภาพการผลิต INNOVALAB-2