Red Yeast Rice

RED YEAST RICE

RED YEAST RICE

 

ข้าวยีสต์แดง Red Yeast Rice

คือสารที่เกิดจากข้าวหมักเชื้อจุลินทรีย์ในกลุ่มยีสต์รา ที่ชื่อว่า “โมแนสคัส” มีสารควบคุมคอเลสเตอรอลที่ชื่อว่า Monacolin K ซึ่งเป็นสารควบคุมคอเลสเตอรอลจากธรรมชาติในปริมาณที่สูงมาก ซึ่งสามารถช่วยทำ ให้ระดับคอเลสเตอรอลชนิด LDL และไตรกลีเซอไรด์ในหลอดเลือดมีค่าน้อยลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในข้าวยีสต์แดงมีคุณสมบัติ ซึ่งพบว่ามีบทบาทสา คัญสุดในการยับยั้งไม่ให้เอนไซม์เอชเอ็มจี-โคเอรีดักเทส ออกฤทธ์ิและสังเคราะห์โคเลสเตอรอลในตับได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมสา หรับกับกลุ่มผู้มีภาวะโคเลสเตอรอลสูง ตลอดจนผู้ปัญหาโคเลสเตอรอลสูงที่มีโรคประจา ตัวอื่น ๆ ร่วมด้วย